นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

   

2.ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อภายนอก (Privacy notice for customer vendor and visitor)

   

3.ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับพนักงาน และผู้สมัครงาน (Privacy notice for the employee and applicant)